Sunday, September 05, 2010

Puasa dan Lebaran Ala Ahmad Bakri

-- Lugiena De

ALKISAH, sore hari di halaman masjid Kampung Cilamping, Juragan Kuwu dan Juragan Lebé terlibat obrolan serius. Waktu itu sudah memasuki tanggal lilikuran bulan Ramadan. Sebentar lagi tiba hari raya Lebaran, yang kebetulan jatuh pada hari Jumat. Perkara Lebaran hari Jumat tersebut membuat bingung Juragan Kuwu. Dia berkata pada Juragan Lebé, pamali hukumnya mengadakan dua kali khotbah dalam satu hari, dengan khatib yang sama pula. Jika melanggar, menurut dia, Kampung Cilamping akan didatangi harimau. Sementara Juragan Kuwu sendiri tidak sanggup jika harus ikut-ikutan menjadi khatib, entah itu Jumatan atau Id.

Singkat cerita, dimufakatilah satu solusi. Sebelum tiba salat Id, Juragan Lebé didaulat menjadi kuwu sementara. Lalu Juragan Kuwu "dadakan" itu pun mengisi khotbah Id. Selesai salat Id, dia kembali diturunkan ke jabatannya semula, kemudian siang harinya mengkhatibi salat Jumat seperti biasa. Alhasil, khotbah Id oleh "kuwu", khotbah Jumat oleh lebé, dan selamatlah kampung dari teror harimau.

Cerita di atas merupakan petikan dari carpon (carita pondok/cerpen) berjudul "Lebaran Poé Jumaah" karangan Ahmad Bakri (Ciamis, 1917-1988). Dalam ranah sastra Sunda, Ahmad Bakri dikenal lantaran carpon-carpon humornya. Dia juga dikenal sebagai pengarang yang sering menghadirkan latar perdesaan Sunda baheula, berikut suasana keagamaannya. "Lebaran Poé Juma`ah" adalah salah satu contohnya. Mungkin karena lucunya itu, sampai-sampai ketika Ramadan dua tahun yang lalu Teater Sunda Kiwari mementaskannya di Rumentang Siang.

Dulag dan Tarawih

Selain carpon-carpon Ahmad Bakri, sebetulnya masih banyak tulisan lain yang mengangkat pernak-pernik seputar Puasa dan Lebaran tempo dulu. Dalam buku Dongéng Enténg ti Pasantrén karangan R.A.F., serta Keur Kuring di Bandung dan Di Lembur Kuring karangan Sjarief Amien misalnya -- yang sampai sekarang dianggap sebagai kumpulan sketsa terbaik dalam sastra Sunda -- juga tersimpan beberapa cerita mengenai Puasa dan Lebaran.

Dalam buku Dog-dog Pangréwong karangan G.S. pun -- yang notabene merupakan antologi carpon pertama dalam sastra Sunda (terbit 1930) -- terselip satu carpon berjudul "Guguyon Bulan Puasa". Carpon tersebut menceritakan Juragan Wadana dan juru tulisnya yang saling memergoki makan minum di siang hari bolong, alias tidak puasa.

Namun, khusus untuk urusan guyon di bulan Puasa, tampaknya Ahmad Bakri bisa disebut sebagai spesialisnya. Selain "Lebaran Poé Juma`ah", kisah jenaka seputar bulan Puasa dahulu kala juga terdapat dalam carpon "Bedug ti Nagri Ajrak", yang menceritakan kenakalan anak-anak kampung saat bulan Puasa. Antara mereka dan golongan kolot timbul konflik yang dipicu tata cara menabuh beduk.

Geura piraning nakol bedug, carékna kudu kitu téh kitu waé teu beunang géséh. Subuh tilu jedur, lohor dititirkeun, tilu titir satengah, asar magrib, isa tilu-tilu jedur.

Mutlakna éta téh, teu beunang aya pariasi, kitu waé turun-tumurun, da ti Aki Jegongna ogé cénah.

Kungsi nyoba-nyoba subuh dititirkeun, na da geunjleung, ka nini-nini milu ngomong, lain bageur waéh.

Naha? Cék kuring sabatur-batur. Da asa teu dosa, asa teu matakna. Euweuh hiji ogé kitab anu nerangkeun aturan nakol bedug.

Akhirnya tokoh "kuring" bersama kawan-kawannya berinisiatif membuat beduk sendiri sebagai pembalasan. Setelah beduk kelar, mereka kemudian ngadulag sepuasnya di bukit tonggoheun kampung, mulai tengah malam sampai janari. Kontan, satu kampung heboh gara-gara dulag nyiliwuri tersebut.

Fenomena lucu sewaktu salat Tarawih pun tak lepas dari bidikan penanya. Dalam carpon "Kiai Modin", Ahmad Bakri menceritakan seorang Cina mualaf yang pertama kali mengikuti Tarawih berjemaah. Pada masa lalu (entah sekarang) salat Tarawih di langgar atau masjid justru malah sering dijadikan arena heureuy oleh para makmumnya.

Sangkaan si Engko mah heueuh waé ari solat téh kudu kitu. Nu matak manéhna gé teu cicingeun, hayang ibadah cara batur. Nu nyedekeun disedekeun deui, nu nyurungkeun disurungkeun deui, nu nyejek diladénan ku jejek deui. Dina keur ruku, sirahna ditubrukeun kana bujur nu solat hareupeunana, nepi ka tijolongjong si itu téh.

"Hayyaaa..., tau lasa siah!" cenah.

Si Engko teu nyangka saeutik-eutik acan rék meunang hadiah ti nu disundul bujurna cikénéh. Dina usum sujud, si itu nyejek ka tukang, meneran pisan iga-burungna.

"Hadu halaaa..., tolong, Kai... owé sakiiii...!" cenah. Gék diuk meubeutkeun manéh, humarurung bari nangkeup angen.

Sakur nu dareukeut mah kawalahan nahan piseurieun.

Simak juga cuplikan carpon Ahmad Bakri lainnya berjudul "Ki Merebot". Carpon tersebut mengisahkan marbot masjid jami bernama Madwi. Suatu malam di bulan Puasa, Madwi memimpin salat Tarawih di suatu langgar kecil. Ketika akan takbiratulihram, mendadak lampu pelita mati tertiup angin. Madwi lalu berkata, agar lebih khusyuk, lampu pelita tak perlu dinyalakan lagi. Tarawih pun dilaksanakan dalam keadaan gelap gulita.

Ketika Tarawih berlangsung, ada seorang makmum yang merasa penasaran, karena suara Imam Madwi selalu terdengar dari arah bawah. Si makmum itu lalu mencari lampu senter miliknya.

Lebah kudu maca "ihdinassirotol mustaqim", bray lampu sénter ditojokeun ka mihrab.

"Ih... ihdi... ih sérab!"

Bréh Imam Madwi diuk nyarandé kana tihang bari mencétan suku nu ngalonjor. Pantesna téh paregel balas mapay-mapay darmaga walungan, nyiar jukut ngora ngawulaan embéna nu keur mamayu hudang ngajuru.

Muhasabah

Berpijak pada asumsi bahwa karya sastra mencerminkan zamannya masing-masing, kiranya tidak berlebihan jika carpon-carpon Ahmad Bakri tersebut difungsikan sebagai potret sosio-kultural masyarakat Sunda. Lewat empat carpon-nya itu, Ahmad Bakri menghadirkan sekelumit dunia yang pernah ia alami di masanya, dan mungkin sekarang sudah hilang tergerus zaman.

Namun, selain humor-humor serta adat-istiadat khasnya, ada benang merah yang mempersatukan carpon-carpon tersebut. Di balik rona berkesan ketika Puasa dan Lebaran, muncul gambaran kehidupan kaum Muslim abangan di tatar Sunda dahulu, yang menganggap agama sebagai urusan urang kaum saja. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang kontradiktif.

Dalam carpon "Lebaran Poé Juma`ah", Ahmad Bakri mengangkat persoalan agama yang bercampur aduk dengan kepercayaan takhayul. Dalam carpon "Bedug ti Nagri Ajrak", dia mempersoalkan pemahaman umat Islam terhadap tradisi dan syariat agama. Sementara dalam "Kiai Modin" dan "Ki Merebot", dia menyoroti kebiasaan buruk mempermainkan kaifiat ibadah. Alhasil, tema penting inilah sebetulnya yang patut menjadi catatan. Ahmad Bakri tidak hanya menghadirkan salah satu potret sosio-kultural masyarakat Sunda. Dia juga tidak sekadar berjenaka ria. Lebih jauh dari itu, dia mencoba mengoreksi kenyataan yang terjadi di tengah umat Islam.

**

Seiring berjalannya waktu, momen-momen seputar Puasa dan Lebaran juga mengalami perubahan. Khazanah literasi Sunda selalu ikut merekamnya. Sampai sekarang, momen Puasa dan Lebaran tak henti-hentinya ditulis oleh para pengarang Sunda, baik melalui buku ataupun media massa. Hal ini menjadi bukti begitu istimewanya momen tersebut dalam kehidupan masyarakat Sunda.

Akan tetapi, carpon-carpon Puasa dan Lebaran ala Ahmad Bakri agaknya masih relevan untuk dibaca dan direnungkan kembali.***

Lugiena De, pembaca sastra Sunda.

Sumber: Khazanah, Pikiran Rakyat, Minggu, 5 September 2010

No comments: